Nástroje pro usnadnění přístupu

Přijímací řízení 2023

Termíny přijímacích zkoušek v roce 2023: 

Čtyřleté studium: 13. a 14. dubna 2023
Osmileté studium: 17. a 18. dubna 2023

Náhradní termín: 10. a 11. května 2023

Počet přihlášených uchazečů ke čtyřletému studiu: 112
Počet přihlášených uchazečů k osmiletému studiu: 116

Kritéria přijímacího řízení:

Úplné znění kritérií přijímacího řízení pro čtyřleté studium (obor KKOV 79-41-K/41) naleznete ZDE ve formátu pdf.

Úplné znění kritérií přijímacího řízení pro osmileté studium (obor KKOV 79-41-K/81) naleznete ZDE ve formátu pdf.

Kritéria přijímacího řízení upravená pro uchazeče podle zákona 67/2022 Sb. a podle § 20 zákona 561/2004 Sb., naleznete ZDE ve formátu pdf. 

Další informace

Stránky, informující o různých cvičných testech, které pomohou uchazečům s přípravou, jsou zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Odkaz na školní vzdělávací program gymnázia ZDE..

Učební plány (hodinové dotace jednotlivých předmětů) vycházející z uvedených plánů jsou k dispozici ZDE

Na tomto místě zveřejňujeme zajímavé statistické údaje za posledních pět let o počtech uchazečů, přijatých po ukončení přijímacího řízení a jejich maximálním i minimálním dosaženém skóre celkově i zvláště z matematiky a českého jazyka. 

Kritéria přijímacího řízení upravená pro uchazeče podle zákona 67/2022 Sb., budou k dispozici zde

Vzor odvolání proti nepřijetí ke studiu k vyplnění zde

Přehledné informace o přijímačkách v podobě odpovědí na časté otázky (FAQ):

{slider title="Kdo může podat přihlášku ke studiu?"}

Přihlášku může podat zákonný zástupce nezletilého uchazeče, který k datu podání přihlášky plní povinnou školní docházku v pátém ročníku ZŠ (pro osmiletý studijní obor) nebo devátém ročníku ZŠ (pro čtyřletý studijní obor). Přihlášku podepisuje uchazeč i jeho zákonný zástupce.

{slider title="Kam a jak musím přihlášku doručit?"}

Pro vyplňování doporučujeme využít elektronický formulář (viz https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss ), který po vyplnění oboustranně vytisknete, necháte potvrdit na základní škole, kterou uchazeč navštěvuje, a odevzdáte buď osobně na sekretariát školy (paní Bc. Fojtíkové) nebo zašlete doporučeně poštou na adresu gymnázia.

{slider title="Dokdy musíme podat přihlášku?"}

Pro školní rok 2023/2024 se přihláška podává nejpozději do 1. března 2023.

{slider title="Co na přihlášce nesmí chybět?"}

Nezapomeňte vyplnit osobní údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, trvalé bydliště), kontakt (telefon i mail) a v případě, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, uveďte, zda uchazeč přikládá k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení. Dále je nutno na zadní straně vyplnit opis požadované klasifikace, který potvrdí základní škola. K tomu doplňte i IZO základní školy. Podrobnosti viz https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss .

{slider title="Je nutné na přihlášku potvrzení od lékaře?"}

Ne.

{slider title="Kdy se přijímací zkoušky konají?"}

Pro čtyřleté studium 13. a 14. dubna, pro osmileté studium 17. a 18. dubna.

{slider title="Co když budu v den přijímacích zkoušek nemocný?"}

Pokud se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeč může konat zkoušku v náhradním termínu. Omluva ovšem nezakládá automaticky právo na náhradní termín.

{slider title="Na kolik škol se mohu přihlásit?"}

Uchazeč může v přihlášce uvést dvě školy. Pořadí, které zapíše do přihlášky, nevypovídá o jeho preferencích, pouze určuje, na kterou školu bude dělat přijímačky v prvním a na kterou školu v druhém termínu.

{slider title="Proč jsou dva termíny přijímacích zkoušek?"}

Uchazeč může v přihlášce vyplnit až dvě střední školy. Může proto konat přijímací zkoušky ve dvou termínech. V prvním termínu ve škole, kterou označil na přihlášce jako první, ve druhém termínu ve škole, kterou označil na přihlášce jako druhou v pořadí.

{slider title="Břeclavské gymnázium organizuje taky vlastní zkoušky?"}

Uchazeči budou u nás skládat pouze jednotnou přijímací zkoušku organizovanou společností CERMAT, a to z matematiky a českého jazyka. Žádnou další zkoušku u nás vykonávat nebudou.

{slider title="Co když jedna ze škol, na které se hlásím, organizuje navíc vlastní přijímačky?"}

Pokud ředitel jedné z vybraných škol organizuje kromě jednotné zkoušky ještě vlastní (např. ze studijních předpokladů), vepíšete na přihlášce do pole „Termín školní přijímací zkoušky“   u takové školy datum přijímací zkoušky. 

{slider title="Jak budou výsledky z obou termínů posuzovány?"}

Pokud budou uchazeči skládat na obou školách jednotnou přijímací zkoušku organizovanou spol. CERMAT, započítá se jim ten lepší výsledek z obou zkoušek. A to zvlášť z češtiny, zvlášť z matematiky. Pokud dopadne lépe zkouška z češtiny na první škole a z matematiky na škole druhé, započtou se mu oba lepší výsledky. Ty potom vezmou obě školy v úvahu při sestavování pořadí uchazečů.

{slider title="Jaká jsou kritéria pro přijetí?"}

Závazná podrobná kritéria jsou zveřejněna na stránkách školy pro čtyřleté studium ZDE. a pro osmileté studium ZDE.

{slider title="Budou se dávat body za známky?"}

Započítávají se poslední tři vysvědčení před přijímačkami, a to pouze ze tří předmětů – matematiky, českého jazyka a prvního cizího jazyka. V případě samých jedniček z těchto předmětů dostane uchazeč navíc 5 bodů. Podrobnosti ZDE pro čtyřleté studium a ZDE pro osmileté

{slider title="Budou se dávat body za průměr na vysvědčení?"}

Ne, průměr zohledněn nebude. Započítávají se poslední tři vysvědčení před přijímačkami, a to pouze ze tří předmětů – matematiky, českého jazyka a prvního cizího jazyka. V případě samých jedniček z těchto předmětů dostane uchazeč navíc 5 bodů.  Podrobnosti ZDE pro čtyřleté studium a ZDE pro osmileté.

{slider title="Jak to bude s uznáváním různých soutěží?"}

Týká se pouze uchazečů o čtyřleté studium. V závazných kritériích máme vyjmenovány soutěže, které budeme zohledňovat. Pokud se některé z nich uchazeč zúčastnil v 8. nebo 9. třídě a uspěl při nich na určité úrovni, může získat až 5 bodů do celkového skóre. Podrobnosti ZDE.

{slider title="Je u přijímacího řízení zohledněna znalost cizích jazyků?"}

Ano, ale pouze u uchazečů do čtyřletého studijního oboru. Musí ovšem doložit originál nebo ověřenou kopii certifikátu o vykonané standardizované mezinárodní zkoušce z cizího jazyka na úrovni A2/B1/B2. V této kategorii může uchazeč získat až 3 body.

{slider title="Kolik bodů celkem může uchazeč dosáhnout?"}

U čtyřletého oboru může dosáhnout maximálně 113 bodů: 50 z českého jazyka, 50 z matematiky, 5 za známky na vysvědčení, 5 za soutěže a 3 za jazykový certifikát. U osmiletého oboru může dosáhnout maximálně 105 bodů: 50 z českého jazyka, 50 z matematiky a 5 za známky na vysvědčení. Podrobnosti ZDE pro čtyřleté a ZDE pro osmileté studium.

{slider title="Kdy a kam je potřeba dodat žádost o uzpůsobení podmínek přijímacího řízení, např. navýšení času pro dyslektiky apod.?"}

Žádost je nutno doložit současně s přihláškou. Musí být přímo z pedagogicko-psychologické poradny speciálně pro přijímací zkoušky, nestačí posudek ze základní školy.

{/sliders}

Šablony GBV II.

Setkávání menšin - moravští Chorvaté a chorvatští Češi

logosbeneficaireserasmusright_cs (kopie).jpg

Základní informace o projektu:

Výzva 2018, výběrové kolo 1 KA2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů, KA229 - School Exchange Partnerships.

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA229-048095_1

Název projektu: Setkávání menšin - moravští Chorvaté a chorvatští Češi

Zkratka projektu: Setkávání menšin. Název projektu v angličtině: Minority Encounters - Moravian Croats and Croatian Czechs

Doba trvání projektu: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

Koordinátor: Gymnázium a jazyková škola s právem statní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace

Partnerská škola: Česká základní škola Josefa Růžičky Končenice

 

Publicita projektu

Facebookové stránky projektu

Pořad v Radio Daruvar (placená inzerce)

Článek v časopise Jednota, č. 24/2019 (vydává Orgán svazu Čechů v republice Chorvatsko)

Článek o české prezentaci v Končenici (aktivita C2) ve zpravodaji města Břeclavi "Radnice" (strana 8)

Reportáž z vernisáže výstavy na webu města Břeclavi 3. 9. 2019

Fotogalerie z vernisáže výstavy na facebookovém profilu města Břeclavi 3. 9. 2019

Článek o závěrečné konferenci projektu (aktivita C4) ve zpravodaji města Břeclavi "Radnice" (strana 9)

Výsledky projektu:

Interaktivní mapa (Moravští Chorvaté)

 

Video z aktivity C2 (Gymnázium Břeclav v Chorvatsku) 

Fotogalerie zcela dole ⬇

49742701_581883835589219_7274767618295201792_o.png

Popis projektu:

Smyslem našeho projektu je umožnit žákům nahlédnout do problematiky národnostních menšin na konkrétních živých příkladech a současně jim ukázat mezinárodní, evropský rozměr občanského soužití. Chceme jim rovněž ukázat složitost a krutost moderní historie, resp. to, jak dnes historické, dříve aktuální události ovlivňovaly životy etnických skupin.

Naším partnerem je jedna ze dvou českých škol v chorvatské Slavonii - Češka osnovna škola Josipa Ružičke v Končanici. Region, kde sídlí naše škola, má přitom významné historické vazby na chorvatskou menšinu na Moravě, která zde po staletí žila a dala našemu regionu obecní názvy (Charvátská Nová Ves – dnes součást Břeclavi) a celou řadu vlastních jmen zde žijících lidí. Osudy moravských Chorvatů výrazně ovlivnila druhá světová válka, jejich kompaktní sídla byla zničena a dnes je složitě, ale nadšeně obnovováno obecné povědomí o jejich existenci. Chorvatští Češi prodělali zase nejednu peripetii i v souvislosti s válkami v rámci rozpadu Jugoslávie, nicméně zachovali si svou místní integritu a dnes jejich nositelé udržují kulturní povědomí o české existenci ve Slavonii.

Našim žákům chceme nabídnout možnost studovat, zkoumat a porovnávat osudy chorvatských Čechů a moravských Chorvatů. Chceme jim ukázat, že dějiny Evropy jsou nejen dějinami evropských národů, ale že tyto evropské národy jsou propojeny daleko úžeji, než by se zdálo při pohledu na mapu, znázorňující hranice jednotlivých států. Konkrétněji řečeno, práce na projektu přispěje k poznatkům souvisejícím s brutálním útlakem národnostních menšin v poválečném Československu, zvláště pak po únoru 1948. Výše uvedené vynikne o to více, že bude postaveno do přímého kontrastu s odlišným přístupem k české menšině v Chorvatsku.

Cíle projektu:

- zjištění nových poznatků o okrajové a opomíjené části evropských dějin jako trvale udržitelné přidané hodnoty pro učení se i vzdělávání

- zmapování národopisných odlišností, podobností a vzájemných vlivů českého a chorvatského kulturního prostředí

- setkávání a spolupráce dětí z odlišného kulturně-historického prostředí

- sledování složitostí evropských dějin na základě vztahů národů a národnostních menšin

- přispění k poznání, že soužití více národností na jednom území je nejen možné, ale i prospěšné.

Produkty projektu:

- účastníci projektu zorganizují jednodenní výstavu "PŘED STO LETY NA JIŽNÍ MORAVĚ" v prostoru před budovami svých škol. Výstava bude obsahovat mj. ukázky vytvárných prací, doplněných moravsko-chorvatskou lidovou slovesností. Podklady připraví obě spolupracující školy.

- účastníci projektu připraví dva krátké dokumentární videomateriály zachycující realizovanou česko- chorvatskou spolupráci

- účastníci z břeclavského gymnázia připraví s pomocí dobrovolných odborníků podklady pro interaktivní mapu s turistickým zaměřením, propagující studovaný region, - účastníci z chorvatské základní školy vytvoří jednoduchou skládanou brožuru propagující krajinu, historii a současný život českých Chorvatů.

 

DSC 0200
DSC 0191
IMG 0596
DSC 0420.   OriznoutJPG
50779178 594731540971115 6214024255118508032 O
61948272 2025939827701556 1606829170459934720 O
61913081 2025939441034928 2405448068221632512 O
62255993 2025939431034929 3263755380626292736 O
61768998 2026884680940404 2239971782989709312 O
61982823 2026884777607061 8894696391763296256 O
62004834 2026886030940269 4904831379058982912 O
62035369 2026442674317938 7857511027284377600 O
62040817 2026440920984780 8269338712400199680 O
62448750 2026440440984828 748046117412798464 O
62374142 2026441227651416 6276526968557010944 O
62091563 2026443340984538 552584234536009728 O
62625261 2030262613935944 8571445788582871040 N
62610201 2030262453935960 2728349232862855168 O
70506866 2083519298610275 2613568087303127040 N
64300085 2030263173935888 1251129608321892352 N
62078364 2028202460808626 4506637925890392064 O
62214048 2028202354141970 6894703376701849600 O
62348179 2028201890808683 8931658321966923776 O
62486116 2028202607475278 5968849152287703040 O
62602572 2028202180808654 4906729720244076544 O
64293325 2028201987475340 373233096109064192 O
69630454 2083474478614757 312266606572994560 N
69638896 2083498051945733 1019890613509685248 N
69718639 2083499828612222 3566907924863254528 N
69814158 2083520225276849 2548212622226882560 N
69843973 2083518071943731 9153409858576318464 N
69884252 2083477038614501 1883231820858785792 N
69346979 2086117468350458 2397104419939287040 N
69926384 2086118738350331 4535884991023808512 N
70008471 2086113695017502 1473721429512945664 N
70584162 2083499528612252 545767442832424960 N
70622930 2083479588614246 5359873521868603392 N
69886242 2083499251945613 1296933269870215168 N
70818653 2083483048613900 3805859585722417152 N

logosbeneficaireserasmusright_cs (kopie).jpg

Jihomoravsky kraj