Nástroje pro usnadnění přístupu

Zápis ze schůze školské rady 21. října 2021

Datum a čas konání: 21. 10. 2021 v 16:00
Místo konání: ředitelna Gymnázia Břeclav
Přítomní: všichni členové rady kromě Mgr. Hyčky a Ing. Hotařové
Hosté: Mgr. Eva Krutáková – ředitelka školy
PhDr. Martin Přibáň – zástupce ředitelky školy
Schůzi vedl Mgr. Čestmír Krejčí – předseda Školské rady


Program:
1) Výroční zpráva školy
2) Různé
Průběh: žádný z přítomných nenavrhl změnu navrhovaného programu
1) Předseda Školské rady uvedl, že všichni členové rady dostali e-mailem v dostatečném předstihu obsah výroční zprávy k prostudování a předal slovo PhDr. Přibáňovi, který blíže vysvětlil některé části Výroční zprávy. Nikdo z přítomných neměl připomínky ke znění zprávy.
2) Předseda rady dal hlasovat: všichni přítomní byli pro schválení textu Výroční zprávy školy tak, jak jim byla doručena, dva nepřítomní členové Rady potvrdili svůj souhlas předem elektronicky.
3) Různé:
Předseda Rady školy upozornil, že příští plánovaná schůze Rady se bude týkat Zprávy o hospodaření organizace a proběhne koncem února.

Schůze byla ukončena v 17:25.
Zápis provedla Iva Garčicová
V Břeclavi 1. 11. 2021

Jihomoravsky kraj