Nástroje pro usnadnění přístupu

Zápis z ustavující schůze školské rady 2021

Datum konání: 7. 9. 2021, 16:00
Místo konání: ředitelna gymnázia v Břeclavi
Přítomní: všichni členové rady osobně, Čestmír Krejčí přes GoogleMeet
host: Mgr. Eva Krutáková – ředitelka školy


Program: 1) Jednací řád Školské rady
2) Program činnosti
3) Volba nového předsedy
4) Různé
Schůzi zahájila ředitelka školy Mgr. Eva Krutáková
- Přivítání a představení nových členů Školské rady
- Objasnění činnosti Školské rady
Ředitelka školy předala slovo Mgr. Čestmíru Krejčímu, minulému předsedovi Školské rady, aby dál schůzi vedl.
- Nikdo nenavrhl změnu, nebo doplnění programu
- Vysvětlení jednacího řádu
- Volba komise pro sčítání hlasů: Mgr. Mikitková + Mgr. Garčicová
- Způsob volby – veřejný, schváleno jednohlasně
- Mgr. Krejčí vysvětlil, že se Rada schází nejméně třikrát ročně kvůli následujícím, zákonem předepsaným činnostem:
o Schvalování Školního řádu
o Schvalování Výroční zprávy školy
o Seznámení se Zprávou o hospodaření organizace
- Dnešní schůze by měla schvalovat školní řád, což je ale odsunuto kvůli epidemio-logické situaci. Nový školní řád proto všichni členové Rady dostanou poštou a schválí / neschválí v odpovědi na zaslaný e-mail. Změny by oproti loňskému znění měly být minimální – budou barevně zvýrazněny.
- Schůze budou svolávány e-mailem.
- Školská rada je usnášeníschopná, když je přítomno více než pět členů Školské rady a z každé skupiny (zástupci rodičů, zástupci učitelů, zástupci JMK) je přítomen nejméně jeden člen.
- Volba nového předsedy Školské rady: byl vznesen jediný návrh, aby pokračoval ve funkci Mgr. Krejčí. Tento souhlasil a byl zvolen (8 pro, 1 se zdržel hlasování).
- Mgr. Krejčí poděkoval za důvěru, navrhl další termín schůze na 21. 10. 2021 v 16:00
- Rozloučení a poděkování za účast.
Zápis provedla v Břeclavi dne 10. 9. 2021 Iva Garčicová

  • Vytvořeno dne .
Jihomoravsky kraj