HORKÁ NOVINKA

Maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 - aktualizace

Aktualizováno 24 března 2021!

Informace uvedené níže jsou v souladu s platným zněním zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a s platným zněním vyhlášky číslo 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Aktualizované nejnovější informace jsou dále k dispozici na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Ve společné části maturitní zkoušky budou žáci povinně maturovat
- z českého jazyka a literatury
- z cizího jazyka nebo matematiky.
Tyto zkoušky proběhnou formou didaktického testu. Hranicí úspěšnosti bude v tomto případě nejnižší procentuální nebo bodové hodnocení, kterého žák musí dosáhnout, aby zkoušku vykonal úspěšně. Hodnocení maturitní zkoušky ve společné části nebude vyjádřeno známkou, ale slovy „uspěl/neuspěl“.
Nepovinnou zkoušku mohou formou didaktického testu žáci vykonat z předmětu Matematika rozšiřující (dříve Matematika+).

Doba trvání jednotlivých didaktických testů

Český jazyk a literatura: 85 minut
Cizí jazyk: 110 minut, z toho 40 minut poslechová část a 70 minut část testu
ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti
Matematika: 135 minut
Matematika rozšiřující: 150 minut

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Ředitelka gymnázia určuje v souladu s platnými právními předpisy nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2021 a další pravidla pro jejich konání.

1. Nabídka zkušebních předmětů povinných i nepovinných zkoušek

Anglický jazyk – ústní zkouška
Maturitní okruhy pro ústní zkoušku z anglického jazyka 

Německý jazyk – ústní zkouška
Maturitní okruhy pro ústní zkoušku z německého jazyka

Francouzský jazyk – ústní zkouška
Maturitní okruhy pro ústní zkoušku z francouzského jazyka

Ruský jazyk – ústní zkouška 
Maturitní okruhy pro ústní zkoušku z ruského jazyka

Informatika – maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška
Maturitní okruhy Informatika a výpočetní technika

Dějepis – ústní zkouška
Maturitní okruhy Dějepis

Zeměpis – ústní zkouška
Maturitní okruhy Zeměpis

Základy společenských věd – ústní zkouška
Maturitní okruhy Základy společenských věd

Matematika – písemná a ústní zkouška
Maturitní okruhy Matematika

Maturitní okruhy Matematika - ústní

Fyzika – ústní zkouška
Maturitní okruhy Fyzika

Biologie – ústní zkouška
Maturitní okruhy Biologie

Chemie – ústní zkouška
Maturitní okruhy Chemie

2. Pravidla pro výběr zkušebních předmětů povinných i nepovinných zkoušek

1. V profilové části maturitní zkoušky bude ústní zkoušku z českého jazyka a literatury konat pouze žák, který se tak rozhodne a své rozhodnutí písemně oznámí ředitelce školy. Vzor takového oznámení je ZDE. Písemná práce byla zrušena. 

2. Každý žák maturitního ročníku, který se přihlásí k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury, je povinen odevzdat svému vyučujícím českého jazyka vlastní SEZNAM LITERATURY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE na tomto formuláři vlastnoručně podepsaný a ve dvojím vyhotovení nejpozději 30. 4. 2021. Vytvoří ho podle níže uvedených kritérií ze školního seznamu četby (kánonu), který je zveřejněn ZDE.

3. Pokud si ve společné části žák jako druhý předmět zvolí cizí jazyk, bude v rámci profilové zkoušky z tohoto cizího jazyka skládat ústní zkoušku pouze ten, který se tak rozhodne a své rozhodnutí písemně oznámí ředitelce školy. Vzor takového oznámení je ZDE.  Oznámení dle předchozí věty musí podat i žák, který si zvolil ve společné části cizí jazyk a chce zkoušku z ústní části nahradit jazykovým certifikátem. Musí se totiž na tuto ústní zkoušku formálně přihlásit, aby ji mohl certifikátem nahradit. 

4. Pokud si ve společné části žák jako druhý předmět společné části zvolí matematiku, může si v profilové části zvolit cizí jazyk. V takovém případě bude ze zvoleného jazyka konat povinně ústní zkoušku. Tuto zkoušku nebude moci nahradit certifikátem (viz níže). 

5. Všichni žáci si dále z výše uvedené nabídky vyberou další dva předměty. Žák, který si ve společné části zvolil cizí jazyk, si nemůže vybrat tentýž cizí jazyk. Zvolit lze pouze zkoušku z předmětu, který žák navštěvoval s celkovou dotací minimálně 4 hodiny v posledních čtyřech ročnících studia.

Kritéria pro tvorbu vlastního seznamu literatury

1. Žák si vybírá 20 literárních děl.
2. Žák si dále vybere
- ze světové a české literatury do konce 18. století nejméně 2 díla.
- ze světové a české literatury 19. století nejméně 3 díla.
- ze světové literatury 20. a 21. století nejméně 4 díla.
- z české literatury 20. a 21. století nejméně 5 děl.

3. V seznamu žáka musí být vždy minimálně dvěma díly zastoupena próza, dvěma díly poezie a dvěma díly drama.
4. V seznamu žáka se musí vyskytovat pouze jedno dílo konkrétního autora.
5. Vlastní seznam bude vytvořen dle tohoto formuláře. 

Školní seznam literatury (kánon)

Školní seznam literatury je pro svou obsáhlost uložen ZDE v tomto souboru. 

3. Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Za níže uvedených podmínek může žák jednu zkoušku z cizího jazyka nahradit jazykovým certifikátem.
1. Pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky vybral cizí jazyk, může zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, a to u anglického jazyka nejméně na úrovni B2, u ostatních jazyků B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, doložené jazykový certifikátem (tzv. „nahrazující zkouška z cizího jazyka”). Žák, který si ve společné části maturitní zkoušky vybral matematiku, nemůže certifikátem nahradit ústní zkoušku z cizího jazyka, který by si zvolil v profilové části. 

2. Pokud se žák rozhodne využít možnosti nahradit zkoušku certifikátem u jazyka, který si zapsal v rámci společné části maturitní zkoušky, musí se přihlásit k dobrovolnému konání ústní části profilové zkoušky z příslušného cizího jazyka podle výše uvedených pravidel. Poté může tuto zkoušku, ke které se přihlásil, nahradit doloženým jazykovým certifikátem.

3. Pokud se žák rozhodne využít této možnosti u jazyka, který si vybere pouze v rámci profilové maturitní zkoušky (tedy jiného než ve společné části), může ústní zkoušku z tohoto jazyka rovněž nahradit doloženým jazykovým certifikátem. Platí přitom stále, že nahradit certifikátem lze pouze jednu zkoušku z cizího jazyka. 

Seznam státem uznaných certifikátů je zveřejněn ZDE. Žádost o uznání certifikátu ZDE

Pozor!!! Žáci, kteří před 24. březnem odevzdali žádost o nahrazení maturitní zkoušky z anglického jazyka ve společné části, musí vyplnit ještě toto Oznámení. 

4. Podmínky pro konání písemné práce z matematiky

Matematika
Písemná práce z matematiky se skládá ze dvou částí: v první žák vypočítá dva povinné příklady, druhá část obsahuje nabídku dvou variant příkladů, z nichž si žák jednu vybere. Práce trvá 180 minut včetně času na výběr variant příkladů.

5. Podmínky pro konání maturitní zkoušky formou maturitní práce a její obhajoby

 

Vypracování maturitní práce je vedle ústní zkoušky povinnou částí maturitní zkoušky z Informatiky a výpočetní techniky.
Zadání jednotlivých prací, vedoucí prací a oponenty určí ředitelka školy do 11. prosince 2021.
Vedoucí práce a oponent vypracují posudek a předají žákovi do 30. dubna 2021.
Příprava k obhajobě trvá nejméně 5 minut, obhajoba trvá nejméně 15 minut a nejdéle 30 minut.

Termíny maturitních zkoušek společné a profilové části

Termíny spojené s maturitní zkouškou 2020/2021

Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce: 1. prosince 2020
Odevzdání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (včetně dokladu či ověřené kopie o jejím vykonání): do 30. dubna 2021
Písemné oznámení o dobrovolném vykonání ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a (nebo) cizího jazyka, která je součástí společné části: do 30. dubna

Didaktické testy společné části:

Matematika a Anglický jazyk: 24. května 2021
Český jazyk a literatura: 25. května 2021
Matematika rozšiřující, další cizí jazyky: 26. května 2021

Omlouvání žáků z důvodu onemocnění COVID-19 nebo nařízené karantémy kvůlli tomuto onemocnění: do tří dnů od termínu konání zkoušky, tedy 27 - 31. května 2021

Mimořádný termín didaktických testů společné části pro žáky, kteří se omluví z vykonání didaktických testů z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény kvůli tomuto onemocnění: 7. - 9. července 2021

Český jazyk a literatura:
odevzdání vlastního seznamu literatury: 30. dubna 2021 

Informatika a výpočetní technika:
zadání maturitní práce: 11. prosince 2020
odevzdání maturitní práce: 10. dubna 2021
odevzdání posudků: 14. května 2021
Matematika:
písemná práce profilové části: 7. května 2021

Ústní zkoušky ve všech předmětech profilové části:
1. - 4. června 2021