HORKÁ NOVINKA

Maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021

Informace uvedené níže jsou v souladu s platným zněním zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a s platným zněním vyhlášky číslo 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Aktualizované nejnovější informace jsou dále k dispozici na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

Zjednodušené schéma struktury a výběru maturitních zkoušek k dispozici ZDE.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Ve společné části maturitní zkoušky budou žáci povinně maturovat
- z českého jazyka a literatury
- z cizího jazyka nebo matematiky.
Tyto zkoušky proběhnou formou didaktického testu. Hranicí úspěšnosti bude v tomto případě nejnižší procentuální nebo bodové hodnocení, kterého žák musí dosáhnout, aby zkoušku vykonal úspěšně. Hodnocení maturitní zkoušky ve společné části nebude vyjádřeno známkou, ale slovy „uspěl/neuspěl“.
Nepovinnou zkoušku mohou formou didaktického testu žáci vykonat z předmětu Matematika rozšiřující (dříve Matematika+).

Doba trvání jednotlivých didaktických testů

Český jazyk a literatura: 75 minut
Cizí jazyk: 100 minut, z toho 40 minut poslechová část a 60 minut část testu
ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti
Matematika: 120 minut
Matematika rozšiřující: 150 minut

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Ředitelka gymnázia určuje v souladu s platnými právními předpisy nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2021 a další pravidla pro jejich konání.

1. Nabídka zkušebních předmětů povinných i nepovinných zkoušek

Anglický jazyk – písemná práce a ústní zkouška
Maturitní okruhy pro ústní zkoušku z anglického jazyka 

Německý jazyk – písemná práce a ústní zkouška
Maturitní okruhy pro ústní zkoušku z německého jazyka

Francouzský jazyk – písemná práce a ústní zkouška
Maturitní okruhy pro ústní zkoušku z francouzského jazyka

Ruský jazyk – písemná práce a ústní zkouška 
Maturitní okruhy pro ústní zkoušku z ruského jazyka

Informatika – maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška
Maturitní okruhy Informatika a výpočetní technika

Dějepis – ústní zkouška
Maturitní okruhy Dějepis

Zeměpis – ústní zkouška
Maturitní okruhy Zeměpis

Základy společenských věd – ústní zkouška
Maturitní okruhy Základy společenských věd

Matematika – písemná a ústní zkouška
Maturitní okruhy Matematika

Fyzika – ústní zkouška
Maturitní okruhy Fyzika

Biologie – ústní zkouška
Maturitní okruhy Biologie

Chemie – ústní zkouška
Maturitní okruhy Chemie

2. Pravidla pro výběr zkušebních předmětů povinných i nepovinných zkoušek

1. V profilové části maturitní zkoušky budou všichni žáci povinně maturovat z českého jazyka a literatury. Tato zkouška se skládá z písemné práce a ústní zkoušky.

2. Každý žák maturitního ročníku je povinen odevzdat svému vyučujícím českého jazyka vlastní SEZNAM LITERATURY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE na tomto formuláři vlastnoručně podepsaný a ve dvojím vyhotovení nejpozději 31. 3. 2021. Vybere ho podle níže uvedených kritérií ze školního seznamu četby (kánonu), který je zveřejněn ZDE.

3. Pokud si ve společné části žák jako druhý předmět zvolí cizí jazyk, bude v rámci profilové zkoušky z tohoto cizího jazyka psát písemnou práci a skládat ústní zkoušku. Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je v naší škole vyučován.

4. Pokud si ve společné části žák jako druhý předmět zvolí matematiku, může si v profilové části zvolit cizí jazyk. Zkouška z cizího jazyka bude v tomto případě stejná, jako zkouška z cizího jazyka podle předchozího bodu.

5. Všichni žáci si dále z výše uvedené nabídky vyberou další dva předměty. Žák, který si ve společné části zvolil cizí jazyk, si nemůže vybrat tentýž cizí jazyk. Zvolit lze pouze zkoušku z předmětu, který žák navštěvoval s celkovou dotací minimálně 4 hodiny v posledních čtyřech ročnících studia.

Kritéria pro tvorbu vlastního seznamu literatury

1. Žák si vybírá 20 literárních děl.
2. Žák si dále vybere
- ze světové a české literatury do konce 18. století nejméně 2 díla.
- ze světové a české literatury 19. století nejméně 3 díla.
- ze světové literatury 20. a 21. století nejméně 4 díla.
- z české literatury 20. a 21. století nejméně 5 děl.

3. V seznamu žáka musí být vždy minimálně dvěma díly zastoupena próza, dvěma díly poezie a dvěma díly drama.
4. V seznamu žáka se musí vyskytovat pouze jedno dílo konkrétního autora.

Školní seznam literatury (kánon)

Školní seznam lteratury je pro svou obsáhlost uložen ZDE v tomto souboru. 

3. Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky 4 povinné zkoušky, lze jednu povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z anglického jazyka, francouzského jazyka, německého jazyka, nebo z ruského jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, a to u anglického jazyka nejméně na úrovni B2, u ostatních jazyků B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, doložené jazykový certifikátem (tzv. „nahrazující zkouška z cizího jazyka”). Seznam státem uznaných certifikátů je zveřejněn ZDE.

4. Podmínky pro konání písemné práce z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky

Český jazyk a literatura
Písemnou prací z českého jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov.
Pro její vypracování stanoví ředitelka školy čtyři zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Práce trvá 135 minut včetně času na volbu zadání.
Anglický jazyk 
Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 220 slov.
Pro písemnou práci ředitelka školy stanoví dvě zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání.
Další cizí jazyk 
Písemnou prací z dalšího cizího jazyka se rozumí vytvoření dvou textů, jejichž celkový minimální rozsah je 200 slov.
Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitelka školy stanoví jedno zadání, které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí texty k zadání. Práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání.
Matematika
Písemná práce z matematiky se skládá ze dvou částí: v první žák vypočítá dva povinné příklady, druhá část obsahuje nabídku dvou variant příkladů, z nichž si žák jednu vybere. Práce trvá 180 minut včetně času na výběr variant příkladů.

5. Podmínky pro konání maturitní zkoušky formou maturitní práce a její obhajoby

 

Vypracování maturitní práce je vedle ústní zkoušky povinnou částí maturitní zkoušky z Informatiky a výpočetní techniky.
Zadání jednotlivých prací, vedoucí prací a oponenty určí ředitelka školy do 11. prosince 2021.
Vedoucí práce a oponent vypracují posudek a předají žákovi do 30. dubna 2021.
Příprava k obhajobě trvá nejméně 5 minut, obhajoba trvá nejméně 15 minut a nejdéle 30 minut.

Termíny maturitních zkoušek společné a profilové části

Termíny spojené s maturitní zkouškou 2020/2021

Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce: 1. 12. 2020
Všechny didaktické testy společné části: v týdnu od 3. do 7. května 2021.

Český jazyk a literatura:
odevzdání vlastního seznamu literatury: 31. března 2021
písemná práce: 7. dubna 2021

Anglický jazyk:
písemná práce: 9. dubna 2021
Německý jazyk:
písemná práce: duben 2021
Francouzský jazyk:
písemná práce: duben 2021
Ruský jazyk:
písemná práce: duben 2021
Informatika a výpočetní technika:
zadání maturitní práce: 11. prosince 2020
odevzdání maturitní práce: 27. března 2021
Matematika:
písemná práce: duben 2021

Ústní zkoušky ve všech předmětech profilové části:
17. - 21. května 2021