HORKÁ NOVINKA

Zákon 561/2004 Sb., o školské radě

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Školská rada

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská
rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům
nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům

školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je
součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou
radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů
a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel,
třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a
třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady
nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem,
obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé
ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem,
zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty
nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb
do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti
stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy,
jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady
svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy.
Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání

školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním
zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí
jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů

školské rady.§ 168

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní
řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a
středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k
rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům
vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o
škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních
právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek
stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací
podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne
školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy.
Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží

dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se
účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném
projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené

v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem
školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí,
plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy
do funkce.