HORKÁ NOVINKA

Už jenom nově, lépe, efektivněji ...

V  letech 2009 - 2012 bylo břeclavské gymnázium zapojeno do projektu „Nově, lépe, efektivněji.“ Do roku 2017 běží tzv. fáze udržitelnosti projektu. 

Cílem projektu byla tvorba výukových materiálů pro skupinu předmětů, které byly pracovně označeny jako moduly. Bylo vytvořeno 6 modulových okruhů – předmětových skupin:

-      matematika/fyzika

-      biologie/chemie

-      dějepis

-      zeměpis

-      uměnovědní předměty

-      skupina společenskovědních předmětů

Úkol pro každou předmětovou skupinu zněl zcela jasně – vytvořit jeden všeobecný výukový materiál a jeden materiál s využitím enviromentální problematiky, tj. celkem 12 modulů. Dnes už víme, že jsme tuto povinnost nejenom splnili, ale více než dvojnásobně překročili.

Hlavním modulem matematiky byla sbírka úloh nazvaná Matematika pro život, která je primárně zaměřena na studenty maturitního ročníku nematematického směru. Cílem bylo vytvořit soubor úloh, které by posílily analytické a kvantitativní myšlení žáků.  Dalšími moduly byly Matice a determinanty, Hledání extrému funkce (zde došlo k propojení matematiky, IVT a deskriptivní geometrie). Ve fyzice vznikl modul Proměny energie, který je koncipován jako sborník teoretických úloh, problémových situací, návodů k experimentování, laboratorních prací a projektových aktivit.

V rámci biologie vznikl modul s názvem Zahrada. Jedním z cílů tohoto tématu je naučit studenta vnímat a chránit přírodu, vzít na sebe zodpovědnost alespoň za malý kousek biosféry, který má na dosah. Chemici ve spolupráci s biology vytvořili modul s názvem Člověk a ropa. Následovaly moduly Laboratorní práce z chemie pro žáky 2. ročníku a Laboratorní práce pro seminář z chemie pro 3. ročník. Cílem bylo zlepšit práci žáků v chemické laboratoři.

Modulový okruh Regionální dějiny v evropských souvislostech se zabývá problematikou národnostních menšich (Chorvati, Habáni, Židé, Němci, Romové, Slováci) na Břeclavsku, které více či méně ovlivnily či stále ještě ovlivňují život většinové společnosti v dané lokalitě. Výuka je doplněna i environmentální tématikou spojenou s působením rodu Lichtenštejnů na Břeclavsku. 

Poznávání planety Země, jejich jednotlivých částí, systémů a regionů, patří k základnímu vzdělání každého člověka. Předmětová skupina zeměpisu připravila dva moduly – Tvar a velikost Země (v textech uvedeného modulu je uvedeno vždy několik námětů, otázek a úkolů souvisejících s vývojem názorů na tvar, rozměry či velikost naší planety)  a Pracovní listy krajů ČR (cílem tohoto modulu je znovu osvěžit tolik potřebnou a často opomíjenou práci s mapou).

Do oblasti uměnovědních předmětů patří modul s názvem Originální hudební nástroje a Obraz – hudba – videoklip. Snahou vyučujících bylo to, aby žák vědomě uplatnil tvořivost při vlastních aktivitách a pochopil ji jako základní faktor rozvoje své osobnosti, aby se nebál vyjádřit svůj styl a vkus.

Mediální výchova není většinou na středních školách samostatně vyučovaným předmětem, nicméně se s jejími tématy běžně setkáváme. Proto vznikl modul Média – komunikace – společnost. Jedním z jeho klíčových cílů je pochopení, že sebevědomý a inteligentní člověk by neměl vůči médiím vystupovat v roli pasivního příjemce všeho, co nabízejí, ale jako ten, který nabídku kriticky zhodnotí a vybere to, co pro něj má skutečný smysl.

Inovace, které v rámci projektu „Nově, lépe, efektivněji“ byly do předmětů zavedeny, se týkají zejména užívání nových metod, v některých případech i přehodnocení koncepce či struktury předmětu.

Součástí projektu se stala i výuka němčiny a angličtiny pro nejazykáře. Od dubna 2010 do června roku 2012 se celkem 24 učitelů účastnilo výuky cizích jazyků v třech kurzech: angličtina pro začátečníky, angličtina pro mírně pokročilé a němčina. Studium bylo završeno v prvním čtvrtletí roku 2012 dvoutýdenními stážemi. Vyučující hospitovali v Rakousku na Bundes- und  Realgymnasium v Laa an der Thaya a Nelson-Mandela-Schule v Berlíně.

V rámci financí projektu byly kompletně vybaveny tři nové multimediální učebny, které slouží převážně k potřebám výuky modulových předmětů a také k výuce informatiky a výpočetní techniky.  V každé učebně je nainstalováno 17 kusů výkonných PC včetně 22 širokoúhlých LCD monitorů.

Závěrem už zbývá jen ocitovat slova pana ředitele: „ Shrnuto a podtrženo, teprve čas definitivně ukáže, zda a jak budeme umět využít vše, co jsme uskutečněním projektu získali i sami vytvořili, k tomu, aby jeho slibný název nebyl pouhou marketingovou proklamací. Co je však zřejmé už teď, je nezpochybnitelný zájem, ochota a schopnost všech zúčastněných pracovat v týmu a na věcech, v jejichž smysl věří. To je přidaná hodnota největší.“

 

Mgr. Vlasta Žabenská

koordinátorka komunikace s odbornou a laickou veřejností